Adatvédelem


 • Adatkezelési tájékoztató
 • Az érintettek jogai
 • Jogorvoslat
 1. Adatkezelő

Adatkezelő: Gill & Murry Kft. 1115 Budapest Etele út 56/B
Adatvédelmi felelős: Sándor Zsolt
Bejelentések: adatvedelem@gillandmurry.com
Az adatkezelési azonosítószámok beszerzése folyamatban van.
A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 20. § elvárásainak megfelelően.

 1. Adatkezelés célja

Szolgáltatás(ok) nyújtása a Felhasználók számára és ennek keretében: 

 1. A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése
 2. ügyfélelégedettség mérése
 3. A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése
 4. Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások
 5. Kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó, új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
 1. Adatkezelés jogalapja
  Az értintett hozzájárulása. Az érintett emailben vagy web alapú levelezőlista link elfogadásával jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. Amennyiben az érintett visszavonja hozzájárulását, a visszavonást követően az Adatkezelő nem kezeli az érintett adatait és véglegesen törli azokat.
 1. A kezelt adatok köre
  • Név
  • Email cím
  • Telefonszám
 1. érintettek köre

Marketing kampányaink során telefonon vagy emailben megkeresettek, a rendezvényeink résztvevői, weboldalunkon és telefonon keresztül, vagy e-mailben kapcsolatot keresők.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a rögzített adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 1. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a vele szerződött adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégáinak továbbítja a rögzített adatokat. Az adatfeldolgozó az adatkezelő(k) nevében adatgyűjtési tevekénységet – eDM és direkt marketing célú telefonos megkeresést - is végezhet jelen tájékoztató keretein belül.

 1. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat a Gill & Murry Kft. a 7.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

 1. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik. Adattovábbítás harmadik (külső személyhez) nem történik)

 

 1. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat a Gill & Murry Kft. a MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

 1. Az érintettek jogai

Az érinett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken kérelmezheti a Gill & Murry Kft-nél, hogy:

 • Adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • Kérheti adatainak helyesbítését,
 • Kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását,
 • Kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek.
 1. Jogorvoslat
 2. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

  • A Gill & Murry Kft. a tiltakozás benyújtását követően legkésőbb 15 napon belül kivizsgálja a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja.
  • Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is – és az adatokat zárolja. értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az érintett adatait.
  • Amennyiben az érintett a Gill & Murry Kft. által meghozott döntéssel nem ért egyet és annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
 3. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

 

Budapest, 2017. szeptember 17.