Általános Szerződési Feltételek


  • Általános Szerződési Feltételek

A Gill & Murry Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1115 Budapest, Etele út 56. B. ép. 4. em. 24.,  cégjegyzékszáma: Cg.01-09-996840; adószáma: 24231532-2-43.; képviseli: Sándor Zsolt András ügyvezető)  a gillandmurry.com/shop/ domain név alatt működtetett online webáruház (a továbbiakban: „webáruház”) keretében vállalja az ajánlatában szereplő termékek (letölthető dokumentumminták), mint szerzői művek  felhasználói  jogának online átruházását és a dokumentummintákhoz kapcsolódó valamint egyéb szolgáltatások nyújtását. 


Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a webáruház használatára és valamennyi ott ajánlott termék használati jogának értékesítésére és szolgáltatás nyújtására érvényesek. A webáruház szerzői jogi védelem alatt áll. 


1. A webáruházból történő vásárlás során létrejövő szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak:


gillandmurry.com/shop/  domain név alatt működtetett online webáruházat a Gill & Murry Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Szolgáltató”) üzemelteti.


Szolgáltató: Üzemeltetői adatok - Céginformációk


A. Cégadatok


Cégnév: Gill & Murry Korlátolt Felelősségű Társaság  


Székhely, postai cím: 1115 Budapest, Etele út 56. B. ép. 4. em. 24.


Képviseli: Sándor Zsolt András ügyvezető


Adószám: 24231532-2-43


Cégjegyzékszám: 01-09-996840


Céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága


B. Szerződéssel kapcsolatos adatok


Szerződés nyelve: magyar


A Szolgáltató elérhetősége, a Vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: hungary@gillandmurry.com


Telefonos elérhetőség: +36 1 445 13 14


A webáruházból történő vásárlás során a szerződés a Gill & Murry Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Szolgáltató és a megrendelő, mint vevő (a továbbiakban: „Felhasználó”, „Vevő” vagy „Megrendelő”) között jön létre.


Jelen ÁSZF a Ptk. szerinti vállalkozásnak minősülő (így a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, ideértve az egyéni vállalkozót is), regisztrált felhasználók megrendeléseire vonatkozó rendelkezéseket valamint a fogyasztónak minősülő (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) regisztrált felhasználók megrendeléseire vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A regisztrációval a vállalkozásnak minősülő Megrendelő kijelenti, hogy a portál oldalait kizárólag gazdasági, vagy szakmai tevékenysége körébe eső szerződéskötés céljából nyitja meg és veszi igénybe a szolgáltatásokat, és nem minősül fogyasztónak, kijelenti továbbá, hogy a szerződés megkötésére (cégjogi vagy egyéb) jogosultsággal rendelkezik.  


A webáruházban történő első regisztráció részeként és feltételeként a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF-et, amely nyomtatható és tárolható formában a rendelkezésére áll és nyilatkozik arról, hogy egyetért annak tartalmával. 


Az első regisztrációt követően jelen ÁSZF minden olyan üzleti kapcsolatra érvényes, amely a webáruház használata során a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejön, továbbá, ezek az ÁSZF rendelkezések érvényesek a Felhasználó által e regisztráció után a webáruházban leadott összes megrendelésre, ill. utórendelésre.


Ezen ÁSZF-re vonatkozó módosítások, ettől való eltérések vagy kiegészítő megállapodások csak akkor hatályosak, ha a Szolgáltató azokat írásban elfogadta és megerősítette és ez esetben is kizárólag az adott egyedi szerződésre (megrendelésre) érvényesek. A Felhasználó jelen ÁSZF-től eltérő vásárlási feltételeinek alkalmazása az üzleti kapcsolat során kizárt; azok akkor sem kötelezik a Szolgáltatót, ha a konkrét egyedi szerződés megkötésekor nem zárja ki kifejezetten azok alkalmazását. A rendelés visszaigazolás megküldése sem tekinthető a Felhasználó feltételeinek elismeréseként. 


2. Regisztráció:


A webáruház használata regisztrált felhasználók számára van fenntartva. A webáruház ajánlata a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 4. pontjában rögzített vállalkozásra illetve a Ptk. 8:1 § 3. pontjában rögzített fogyasztóra irányul. Nincsen regisztrálásra való jogosultság. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrálás során igazolást kérjen a Felhasználó személyazonosságáról, valamint a Felhasználó nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról és a Szolgáltató jogosult arra, hogy a regisztrálást indoklás nélkül megtagadja. 


A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt az ott található adatok megadásával végezhető el a regisztráció.   A regisztráció során a Felhasználónak valamennyi kért információt teljes körűen és a valóságnak megfelelően kell megadnia és azokat a későbbiekben bármiféle változás esetén azonnal frissítenie kell. Ezen, Felhasználó által megadott adatok helyességéért és megfelelőségéért a Szolgáltató a felelősségét kizárja. 


Miután a Felhasználó a regisztrációs folyamat során az összes szükséges adatot a valóságnak megfelelően megadta, majd a „Regisztráció” gombra kattint a regisztráció befejeződik.  Szolgáltató egy visszaigazoló és üdvözlő e-mailt küld a Felhasználónak.  Ezen első regisztrációt követően tud a Felhasználó a személyes belépési adatai (felhasználónév és jelszó) megadásával bejelentkezni az online webáruházba. 


A Felhasználó kötelezettsége, hogy a hozzáférési adatokat titokban tartsa és azokat illetéktelen harmadik fél számára való hozzáféréstől megóvja. A hozzáférési adatok titkosságának fenntartásáért és védelméért kizárólag a Felhasználó felelős. Amennyiben a hozzáférési adatait harmadik fél részére továbbadja, úgy kötelezettséget és felelősséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF-et a harmadik féllel is betartatja. A Felhasználó felel minden olyan Szolgáltatót ért kárért és hátrányért, amely a fentiek be nem tartásából ered. 


Ha a Felhasználó elveszíti a bejelentkezési adatait, vagy ha felmerül a gyanúja, hogy illetéktelen harmadik személy tudomást szerzett a hozzáférési adatairól, a Felhasználó köteles azonnal e-mailben az hungary@gillandmurry.com címen értesíteni a Szolgáltatót, hogy az kezdeményezni tudja a felhasználói fiók letiltását.


A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, hogy a Felhasználó jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely a Szolgáltatónak fel nem róható okból hozzáférhetővé válik. 


A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, az Adatmódosítás gomra kattintva van lehetőség. A felhasználó a fiókja megszüntetését a hungary@gillandmurry.com e-mail címen kezdeményezheti. 


A regisztrációval a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja. Ennek igazolásául a Felhasználó a regisztráció elküldése előtt köteles az „Általános Szerződési feltétek rendelkezéseit megismertem, és elfogadom” checkbox-ot elfogadása jeléül kipipálni.


A regisztrációval a Felhasználó kijelenti, hogy a weboldalon közzétett Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul. Ennek igazolásául a Felhasználó köteles a regisztráció előtt az „Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismertem, és kifejezetten hozzájárulok az adatkezeléshez” checkbox-ot elfogadása jeléül kipipálni.


A fenti két elfogadó nyilatkozat megtétele nélkül a Felhasználó regisztrációt leadni érvényesen nem tud. 


3. Szerződéskötés: 


Ha a regisztrált Felhasználó a webáruházban a "megrendelem" gombra kattint, kötelező érvényű vételi ajánlatot tesz az általa kiválasztott termékek felhasználói jogának illetve az ahhoz kapcsolódó vagy egyéb szolgáltatások megszerzésére. Ezen ajánlat elfogadása és ezáltal a felek közötti szerződéskötés egy a rendelésigazolásnak a regisztráció során megadott e-mail-címre való elküldésével történik. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelés elfogadása előtt igazolást kérjen a Felhasználó személyazonosságáról, valamint a felhasználó nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról.


A Szolgáltató fenntartja a jogot arra nézve is, hogy regisztrációt vagy leadott megrendelést visszautasítson, ezzel megakadályozva bizonyos esetekben a webáruházban történő vásárlást. Ilyen eset lehet például, ha a Megrendelőnek már fennálló, lejárt tartozása van a Szolgáltató felé.


A szerződés tárgya a webáruházban található, kosárba helyezhető bármely elektonikusan letölthető dokumentum minta, mint szellemi termék (a továbbiakban együttesen: „Termék”) felhasználási jogának illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás illetve egyéb szolgáltatások /pl: oktatás/ (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) nyújtásának megszerzése. 


Az Termékekhez kapcsolódó szolgáltatások illetve egyéb szolgáltatások közül az oktatások megvásárlásakor a Felhasználó a szerződés létrejöttével egy jogosultságot szerez a Szolgáltató által szervezett oktatásokon való részvételre, a szolgáltatás igénybevételére. A részvételi jogosultságot a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét) a számla biztosítja.


A számla kézhezvételét követően a Felhasználó a www.gillandmurry.com weboldalon jelentkezhet a megvásárolt oktatásra a www.gillandmurry.com weboldalon kiválasztott időpontban. A Jelentkezés menete: a www.gillandmurry.com weboldal trénignaptár menüpontjában kiválasztja a kívánt „Dokumentum kitöltő Workshop” –ot és az oktatást időpontját, majd a regisztráció kód mezőbe beírja a https://www.gillandmurry.com/shop/ oldalon megvásárolt oktatási szolgáltatás számlájának számlaszámát.


Valamennyi a webáruházban található Termékre valamint az azokhoz kapcsolódó szolgáltatás alapján nyújtott a Termék későbbi verzióira, változataira, módosításaira és frissítéseire (továbbiakban: „Frissítés”) vonatkozó tulajdonjog és szerzői jog jogosultja a Szolgáltató, erre tekintettel a Szolgáltató jogosult a Termékeken és a Frissítésen harmadik személyeknek további felhasználási jogot engedni. 


A jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződéssel a Megrendelő nem kizárólagos, nem átruházható, Magyarország területére korlátozott felhasználási jogot szerez a Termékre és a Frissítésre. . A Megrendelő felhasználási joga korlátozott: nem jogosult Terméket és a Frissítést terjeszteni, a nyilvánosság számára közvetíteni – ide nem értve a saját honlapján a nem értékesítési célú közzétételt - többszörözni, üzleti célra felhasználni, 3. személy részére továbbértékesíteni. Megrendelő nem jogosult a Terméket vagy a Frissítést oly módon használni, mely a Szolgáltató szerzői jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti.  A Megrendelő jogosult a Terméket és a Frissítést átdolgozni, módosítani saját, nem üzleti célú, szakmai felhasználása érdekében. Termék és a Frissítés lényeges jellemzőit és a Termék és a Frissítésre vonatkozó felhasználási jog tartalmát a Termék leírásából is meg lehet ismerni. 


Ha a vásárlás előtt a megrendelőnek kérdése merül fel a Termékkel vagy a Frissítéssel kapcsolatban, az Ügyfélszolgálaton kaphat információt: email: hungary@temolate4gdpr.hu, telefonszám: +3614451314


A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül lehetséges a https://www.gillandmurry.com/shop/ webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.


A megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a regisztrált Megrendelő a megrendeléskor az oldalon található mezőket maradéktalanul, valós adatokkal kitölti. Ha az Megrendelő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki hibaüzenetet kap. A Szolgáltatót a megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémáért, hibáért felelősség nem terheli. A megrendelési folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A nem valós adatok megadásából fakadó károkért az adatok megadója a polgári jog általános szabályai szerinti kártérítési felelősséggel tartozhat.


A megrendeléssel a Megrendelő, amennyieben Ptk. fent hivatkozott szabályai alapján fogyasztónak minősül, kifejezett hozzájárulását adja, és beleegyezik, hogy a Szolgáltató a teljesítést az ellenérték megfizetését követően megkezdje és kifejezetten tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdésével elveszíti az elállási/felmondási jogát. Ennek igazolásául a Felhasználó köteles a megrendeléskor az oldalon található, fentiekre vonatkozó mezőt elfogadása jeléül kipipálni.


A megrendelés feladására a regisztrációt követően, a bejelentkezés után van lehetőség. A Megrendelő a kiválasztott Terméket és/vagy Szolgáltatást a kosárba helyezi. A kosár tartalmának módosítására a „kosár” -ra kattintást követően van lehetőség, így a termékek mennyisége, a kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben a Megrendelő a kosár tartalmát véglegesnek tekinti, a „Tovább” gomra kattintással a megrendelése összegzését látja, ahol kiválaszthatja a fizetés módját. A „Vissza” gombra kattintással a Megrendelő a megrendelési folyamat előző lépéséhez térhet vissza, és a kosár módosítására van lehetősége. A megrendelés összegzésének és a fizetési módnak a kiválasztását követően a „megrendelem” gombra kattintással adja le a Megrendelő a végleges megrendelését, mely az ajánlatának minősül.


Amennyiben a Szolgáltató a megrendelést elfogadja, és visszaigazolja egy elfogadó emailben, abban az esetben a Szolgáltató és a Megrendelő között a visszaigazolásban szereplő feltételek szerint létrejön a felhasználási és szolgáltatási szerződés, mely tényről a Szolgáltató a megrendelőt az elfogadó emailben tájékoztatja. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató elektronikusan tárol, és a vevő kérésére abból elektronikusan másolati példányt küld.


A szerződéskötés nyelve a magyar.


Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül – mely határidőbe a munkaszüneti napok nem számítanak bele -  a Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél ajánlati kötöttsége automatikusan megszűnik.  Munkaszüneti napok a jelen ÁSZF szerint a  Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben meghatározott munkaszüneti napok, valamint a szombati és a vasárnapi napok.  


4. Árak: 


Kifejezett eltérő írásbeli megállapodás hiányában a megrendelés napján érvényes eladási árak képezik az elszámolás alapját. 


A Termékek és Szolgáltatások ára és egységára, továbbá a vásárlás során esetlegesen elérhető kedvezmények, megtakarítás mértéke az adott Termék mellett a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően részletesen feltüntetésre kerülnek.


A Termékek mellett feltüntetett ár a Termék és Szolgáltatás nettó ára, amely forintban értendő. A Termékekre vonatkozóan fizetendő összegként megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt mindenkor hatályos mértékű általános forgalmi adót. 


A Termék végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a Termék megnevezése mellett, illetve, ami a visszaigazoló e-mailben szerepel. 


A Szolgáltató a webáruházban található Termékek és Szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja. A Szolgáltató fenntartja a jogot bármely akciójának külön értesítés nélküli visszavonására. Szolgáltató jogosult a Termékeket és Szolgáltatásokat bármikor kivonni és új Termékeket, Szolgáltatásokat megjeleníteni a webáruházban. A módosítások a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba azzal, hogy a módosítás a már leadott megrendeléseket nem érinti.


Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, az általánosan elfogadott ártól jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt „0” vagy „1” forint-ként feltüntetett árra, a Szolgáltató nem köteles a Terméket vagy a Szolgáltatást a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő megrendelést, amelynek ismeretében a Megrendelő jogosult elállni a vásárlási szándékától.


Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.


5. Fizetés: 


A Szolgáltató kizárólag a webáruházban feltüntetett fizetési eszközöket fogadja el (csekket és váltót nem fogad el). 


A Szolgáltató visszaigazolása tartalmazza azt az összeget, amit a Megrendelő banki átutalással vagy egyéb a Szolgáltató által biztosított online fizetési módon köteles kiegyenlíteni. Átutalási fizetési mód választása esetén a közlemény rovatban szükséges a rendelésazonosító szám feltüntetése, melyet a visszaigazolás tartalmaz. Ennek hiányában a fizetés nem beazonosítható és a nem beazonosított fizetést a Szolgáltató a fizetést követő 30. nap elteltével visszautalja a befizető részére. A visszautalásért és az ebből eredő esetleges károkét a Szolgáltató felelősséget nem vállal, kamatot nem fizet. 


Átutalással történő fizetés esetén a Megrendelő a megrendelt Termék és Szolgáltatás  ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Megrendelő jogosult a Termék letöltésére és a Szolgáltatás igénybe vételére.


Bankkártyával történő fizetés esetén a fizetés a bank oldalán történik, mely során a bankkártya adatainak megadására van szükség. A fizetés teljesítését követően a bank oldala visszairányítja Felhasználót a webáruház oldalára.


Fentiek alapján a Szolgáltató díjbekérőt nem küld. A Szolgáltató számlázási kötelezettségének papír alapú vagy elektronikus számla kibocsátásával tesz eleget.


A fizetési határidő be nem tartása esetén Szolgáltató jogosult a saját belátása szerint (i) a Ptk. 6:155 § (1) bekezdés szerinti mértékű késedelmi kamatot felszámítani és a követelés érvényesítésével felmerülő költségeket – ebbe beleértve a Ptk. 6:155 § (2) bekezdése szerinti költségátalányt is - követelni, valamint a keletkezett kárának megtérítését igényelni, vagy (ii) elállni a szerződéstől és a felmerült kára megtérítését követelni. Ez utóbbi esetben Szolgáltató jogosult a Vevő felróhatóságára való tekintet nélkül, a vételár 15 %-át követelni, illetve megtartani meghiúsulási kötbérként. A kötbérfizetési kötelezettség nem zárja ki a kötbéren felüli károk érvényesítésének a jogát. 


6. Szállítási és átvételi határidő: 


Az webáruházban megrendelt Termékeket és Szolgáltatásokat a Szolgáltató részben elektronikus formában (letöltéssel) teszi hozzáférhetővé a Megrendelő részére, az ellenérték megfizetését követően legkésőbb 2 munkanapon belül, részben a ellenérték megfizetését követően legkésőbb 2 munkanapon belül a számla megküldésével biztosítja a megvásárolt szolgáltatás igénybe vételi lehetőségét.  A teljesítést követően, az ellenérték jóváírásáról megrendelő visszaigazolást kap, mely visszaigazolást követően a webáruházba történő ismételt belépést (felhasználói adatok megadását) követően a „Letöltés” gombra kattinva elérhetőek a Termékek.


7. Elállás joga:


Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.


Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy amennyiben a Ptk. fent hivatkozott szabályai alapján fogyasztónak minősül, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozza, melynek értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék átvételétől illetve a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül.


Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy , hogy amennyiben a Ptk. fent hivatkozott szabályai alapján fogyasztónak minősül, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29 §-a alapján elállási jogát nem gyakorolhatja, ha 


a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;


b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.


Fentiekre tekintettel Megrendelő, hogy amennyiben a Ptk. fent hivatkozott szabályai alapján fogyasztónak minősül, tudomásul veszi, hogy  a Szolgáltató teljesítésének (letöltés hozzáférhetővé tétele) megkezdését követően az elállási jogát nem gyakorolhatja. 


Megrendelőt, amennyiben a Ptk. fent hivatkozott szabályai alapján fogyasztónak minősül, megilleti a panasztétel joga: amennyiben webáruházunknak, munkatársainknak a Termékek vagy Szolgáltatások fogyasztók (Megrendelők) részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozóan panasza van, azt kérjük írásban jelezze az alábbi elérhetőségeken:


Postai úton: 1115 Budapest Etele út 56/B


E-mailben: hungary@gillandmurry.com


Beérkezett panaszát legkésőbb 30 napon belül megvizsgáljuk és intézkedünk válaszunk megküldése iránt.


Panasza elutasítása esetén indoklással ellátott válaszunkban tájékoztatjuk jogorvoslati lehetőségeiről, és arról, hogy panaszával – annak jellegétől függően – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.


A Szolgáltató székhelye és tevékenysége szerint irányadó békéltető testület elérhetőségei a következők:


Budapesti Békéltető Testület


Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.


Telefonszáma: (1) 488-2131


Fax száma: (1) 488-2186


Név: Dr. Baranovszky György


E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;


8. Kártérítési igények: 


A webáruházban való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.


A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, amely a webáruházhoz való csatlakozás során vagy amiatt következett be.


A Megrendelő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által a Megrendelő rovására történt csalás miatt.


Abban az esetben, ha a Megrendelő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Szolgáltató bármikor elutasíthatja a webáruházban történő megrendelés teljesítését, a Megrendelő regisztrációját törölheti.


A Felhasználó vállalja, hogy a webáruház használata során a jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeket, valamint a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartja és webáruházat nem használja tisztességtelenül. Ha a Felhasználó e kötelezettségét megszegi, e tekintetben kártérítésre kötelezett a polgári jog általános szabályai szerint.


9. Felelősség:


Szolgáltató felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik. A jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződéssel összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesíthető kárigény felső határa a Termék illetve  a Szolgáltatás ellenértéke.  Fentiekre tekintettel Szerződő Felek megállapodnak, hogy Szolgáltatónak a Megrendelő felé a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződéssel kapcsolatban mind a szerződésszegéssel, mind a szerződésen kívül (beleértve a gondatlanságból, törvény által előírt kötelezettség megszegésével, vagy megtévesztésből) okozott kárért fennálló összes maximális felelőssége semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az adott egyedi szerződében szereplő Termék illetve  a Szolgáltatás ellenértékét.


Megrendelő tudomásul veszi, hogy a webáruházban szereplő termékek nyomtatvány és iratminták, ezért változatlan állapotban történő felhasználásuk alkalmatlan a kívánt eredmény elérésére. A letöltött Termék csal segítségül szolgál a konkrét dokumentum létrehozásához annak igény szerinti átírása, átszerkesztése, módosítása elengedhetetlen a kívánt cél érdekében. 


Fentiekre tekintettel Szolgáltató a letölthető termékek felhasználásával kapcsolatos következményekért semmilyen felelősséget nem vállal. 


10. Szerzői jogok:


Miután a https://www.gillandmurry.com/shop/, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://www.gillandmurry.com/shop/ weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 


https://www.gillandmurry.com/shop/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.


A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.


Tilos a https://www.gillandmurry.com/shop/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://www.gillandmurry.com/shop/ weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.


Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. 


11. Beszámítási tilalom: 


A Szolgáltató követeléseivel szembeni ellenkövetelés beszámítása kizárt, kivéve, ha ilyen beszámítást kifejezetten egyedi esetben számszerűen írásba foglalva a Szolgáltató elfogad.


12. Szerződéses kötelezettségek teljesítése alóli felmentés: 


Egyik fél sem felel a Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, tüntetés vagy hasonló munkabeszüntetés, közlekedési illetve egyéb üzemzavarok, nyersanyaghiány.


Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani illetve a szerződéstől elállni.


Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni.


13. Adatvédelem 


A Felhasználó adatait a Szolgáltató az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és kezeli. A webáruház látogatóinak a regisztráció folyamán meg kell adniuk adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail stb.). A webáruház használata során a Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli. Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződéskötés során közölt személyes adatait a Szerződés teljesítése céljából kezelje.


Részletes Adatvédelmi Tájékoztatónkat a www.gillandmurry.com/adatvedelem  oldalon találja, melynek elfogadása a rendelés és a regisztráció leadásának feltétele!


A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama, stb.). 


A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. 


A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Szolgáltató bizalmasan az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.


14. Az online ügyfélszolgálati portál használatának befejezése


A webáruház üzemeltetése visszavonásig történik, a Szolgáltató jogosult az online ügyfélszolgálati portál használatának lehetőségét bármikor általánosan meghatározni. A meglévő szerződések teljesítésének kötelezettsége változatlan marad.


15. A jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek módosítása 


A jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek rendelkezései a Szolgáltató részéről bármikor módosíthatók, az ilyen változásokat a hatályba lépésüket megelőző 15 napon belül az online ügyfélszolgálati portálon kell ismertetni. 


Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.


16. Egyes rendelkezések érvénytelenné válása: 


Ha a jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek egyes rendelkezései érvénytelenné válnak, ez nem érinti a jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek fennmaradó rendelkezéseinek hatályát. Az érvénytelen, vagy elfogadhatatlan rendelkezés helyébe olyan lép rendelkezés lép, amely szándékában és gazdasági célját tekintve leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezésnek. Ez a szabályozás érvényes értelemszerűen a szabályozási hiányosságokra is. 


17. Irányadó jog, teljesítési hely és joghatóság: 


A jelen értékesítési és szállítási feltételekre, valamint az összes velünk megkötött megállapodásra a magyar jog irányadó, azzal, hogy a webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokaz információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza. A jelen szerződéses viszonyból eredő vitás kérdésekben a Pp. szerint illetékes bíróság jár el. 


18. Adattovábbítási nyilatkozat:


A Felhasználó elfogadja, hogy a Gill & Murry Kft. (székhelye: 1115 Budapest, Etele út 56/B) által a www.gillandmurry.com/shop/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.